Hodnotenie kardiovaskulárneho systému pacientov s ťažkosťami s cholesterolom

Kardiovaskulárne ochorenia, najmä arteriosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (ASKVO), sú v Európe každoročne zodpovedné za viac ako 4 milióny životov. Úmrtnosť súvisiaca s kardiovaskulárnymi ochoreniami je vyššia u žien než u mužov. Muži však vykazujú vyššiu úmrtnosť vo vekovej skupine nad 65 rokov.1

Male doctor with patient

Kardiovaskulárne ochorenia sú v Európe každoročne zodpovedné za milióny životov.1 Hodnotenie vysokých hladín cholesterolu a prejavov kardiovaskulárnych ochorení u pacienta môže pomôcť pri identifikácii a liečbe rizikových faktorov. Je to zásadný faktor pre prevenciu a znižovanie chorobnosti súvisiacej s kardiovaskulárnymi ochoreniami.2

Súvis medzi dyslipidémiou a kardiovaskulárnymi ochoreniami

Dyslipidémia patrí medzi modifikovateľné rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení. Pacienti s vysokými hladinami cholesterolu, najmä pacienti s vysokými hodnotami lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL-C), majú sklon k výskytu aterosklerózy.1 Ateroskleróza aorty a iných artérií spôsobuje stenózu ciev, čo má za následok zastavenie alebo spomalenie prietoku krvi. Vznik tukových usadenín v cievach spôsobujú rôzne faktory, ako napr. endoteliálna dysfunkcia, dyslipidémia a zápal. Tieto tukové usadeniny sú charakteristickým znakom vzniku aterosklerotického povlak, ktorý je častou patológiou pri mnohých kardiovaskulárnych ochoreniach.

Vyhodnocovanie pacienta

Európska kardiologická spoločnosť/Európska spoločnosť pre aterosklerózu poskytuje systém systematického odhadu rizika ischemickej príhody (Systematic Coronary Risk Estimation, SCORE), ktorý pomáha pri hodnotení prevalencie rizikových faktorov a úmrtnosti z dôvodu kardiovaskulárneho ochorenia.1 Zdravotná prehliadka spolu s podrobnou anamnézou a vyšetreniami môžu pomôcť pri hodnotení rizika kardiovaskulárnych ochorení.4,5

Anamnéza

Podrobná anamnéza môže pomôcť pri identifikácii základných ochorení srdca alebo príznakov, ktoré naznačujú prítomnosť alebo pravdepodobnosť kardiovaskulárnych ochorení.

Pri zaznamenávaní anamnézy pacienta je potrebné vziať do úvahy niekoľko dôležitých faktorov:1,4,5

 • vek a pohlavie,
 • anamnéza ochorení, ako je cukrovka, chronické ochorenia obličiek, familiárna hypercholesterolémia a hypertenzia,
 • anamnéza akýchkoľvek srdcových ochorení alebo chirurgických zákrokov v minulosti,
 • rodinná anamnéza srdcových ochorení,
 • lieková anamnéza,
 • u žien gravidita a pôrodnícka anamnéza,
 • príznaky srdcových ochorení, ako je dyspnoe, ortopnoe, strata vedomia, vertigo, paroxyzmálne nočné dyspnoe, palpitácie, závraty, opuchy a noktúria,
 • psychosociálna anamnéza: depresia, generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatická stresová porucha, sociálna izolácia, nízky socioekonomický stav, stres súvisiaci s prácou a stres súvisiaci s rodinou.

Fyzické vyšetrenie

Fyzické vyšetrenie by malo obsahovať nasledujúce:4

 • prehliadka:celková prehliadka na vylúčenie príznakov srdcových ochorení, ako je bledosť, cyanóza, kachexia a potenie,
 • prehmatanie: prehmatanie apexového rytmu (piaty medzirebrový priestor v strednej klavikulárnej línii) môže pomôcť pri vylúčení stavov spôsobujúcich abnormálne apexové rytmy, ako je aortálna stenóza a regurgitácia,
 • počúvanie: pri vylúčení abnormálnych zvukov srdca môže pomôcť počúvanie srdcových oziev do pľúc (druhý ľavý medzirebrový priestor), aorty (druhý pravý medzirebrový priestor) a ľavého spodného okraja sterna.

Malo by sa tiež vykonať vyšetrenie tepu a krvného tlaku. Ďalej by sa mala vyšetrovať základňa pľúc s ohľadom na chrchlanie pri nádychu spojené s pľúcnym edémom. V prípade pravostranných ťažkostí nahmatajte pečeň a skontrolujte opuch členkov.4

Vyšetrenia

Vyšetrenia, ktoré pomáhajú pri diagnostike alebo hodnotení rizika kardiovaskulárnych ochorení, možno rozdeliť do troch skupín: lipidový profil, ďalšie vyšetrenia krvi a zobrazovacie metódy.

Lipidový profil

Štandardný lipidový profil vrátane nasledujúcich testov je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia rizika kardiovaskulárnych ochorení. Odporúčajú sa tieto testy:1,2

 • celkový cholesterol,
 • triacylglyceroly,
 • lipoproteínový cholesterol s veľmi nízkou hustotou (VLDL-C),
 • lipoproteínový cholesterol so strednou hustotou (IDL-C),
 • lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou (LDL-C),
 • lipoproteínový cholesterol s vysokou hustotou (HDL-C),
 • pomer triacylglyceroly ak sa týmto myslí aterogénny index, tak ten sa počíta ako celkový cholesterol/HDL.

Iné krvné testy

Medzi ďalšie vyšetrenia krvi patria:2,5-7

 • prokoagulačné faktory,
 • zápalové markery, ako sú napríklad vysoko citlivý test C-reaktívneho proteínu (hs-CRP), interleukín 6 (IL-6) a medzibunková adhézna molekula 1 (ICAM-1),
 • fosfolipáza A2,
 • hladiny glukózy v krvi,
 • sfingomyelín (SM) a sfingozín-1-fosfát (Sph-1-P),
 • hladina feritínu v sére,
 • potlačenie tumorigenézy 2 (ST2),
 • galektín-3 (Gal-3),
 • index omega-3.

Zobrazovacie vyšetrenia

Dôležité zobrazovacie vyšetrenia  na hodnotenie kardiovaskulárneho systému sú:2,5-7

 • elektrokardiogram,
 • stresová echokardiografia,
 • magnetická rezonančná spektroskopia (MRS),
 • zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI),
 • hodnotenie karotíd ultrazvukom a koronárnych artérií,
 • intraplaková neovaskularizácia (IPN) a ulcerácia plaku,
 • počítačová tomografia (CT),
 • fluorescencia v blízkom infračervenom spektre (NIRF),
 • jednofotónová emisná počítačová tomografia (SPECT),
 • MRI so záťažou dobutamínom.

Zásahy do životného štýlu

Úpravy životného štýlu, ako je strava, fyzická aktivita a zmena správania, pomáhajú kontrolovať hladinu cholesterolu.

Čítaj viac

ArmoLIPID PLUS®

ArmoLIPID PLUS® je doplnok výživy, ktorý môže pomôcť kontrolovať hladinu cholesterolu okrem zdravej stravy a cvičenia.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. European Heart Journal. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Available at: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz455/5556353. Accessed on: 06 November 2019.
  2. Upadhyay RK. Emerging risk biomarkers in cardiovascular diseases and disorders. J Lipids. 2015. doi:10.1155/2015/971453.
  3. Olvera Lopez E, Jan A. Cardiovascular Disease. StatPearls: Treasure Island (FL), 2019.
  4. Ashley EA, Niebauer J. Cardiology Explained. Remedica: London, 2004.
  5. Gibbs HR. History of Cardiovascular Disease. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, (eds). Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edn. Butterworths: Boston, 1990.
  6. Rosiek A, Leksowski K. The risk factors and prevention of cardiovascular disease: The importance of electrocardiogram in the diagnosis and treatment of acute coronary syndrome. Ther Clin Risk Manag. 2016;12:1223–1229.
  7. Albus C, Barkhausen J, Fleck E, et al. The diagnosis of chronic coronary heart disease. Dtsch Arztebl Int. 2017;114(42):712–719.