Čo sú nefarmakologické intervencie pre dyslipidémiu?

Medzi prírodné intervencie patria zásahy týkajúce sa životného štýlu. a úpravy stravovania, ako sú funkčné potraviny a potravinové doplnky.1 Optimálna výživa, primeraná odolnosť a aeróbne cvičenie sú základnými kameňmi v liečbe dyslipidémie. Tieto intervencie sú nevyhnutné, pretože strata viscerálneho a celkového telesného tuku má podobné účinky ako farmakologické zásahy.2

Male doctor sitting with patient

Zníženie hladín lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou (LDL-C) u pacientov s vysokou hladinou cholesterolu je primárnym cieľom zníženia kardiovaskulárneho rizika. Európska kardiologická spoločnosť/Európska spoločnosť pre aterosklerózu odporúča nefarmakologické zásahy samotné alebo v kombinácii s liekmi na zníženie hladiny cholesterolu, ktoré sa podávajú podľa kardiovaskulárneho rizika (tabuľka č. 1) a hladín LDL-C (tabuľka č. 2).2

Tabuľka č. 1: Kategórie kardiovaskulárneho rizika.2

Výrazne vysoko rizikové

Ľudia s niektorým z týchto stavov:

 • zdokumentované ASKVO, buď klinicky alebo jednoznačne na snímkach;
 • zdokumentované ASKVO zahŕňa predchádzajúcu ACS (IM alebo nestabilnú angínu pectoris), stabilnú angínu pectoris, koronárnu revaskularizáciu (PKI, CABG a ďalšie postupy revaskularizácie tepien), cievnu mozgovú príhodu a tranzitórny ischemický atak (TIA) a ochorenie periférnych artérií;
 • medzi jednoznačne zdokumentované ASKVO na snímkach patria tie nálezy, o ktorých je známe, že predpovedajú klinické udalosti, ako napríklad významné plaky na koronárnej angiografii alebo pri vyšetrení CT (viaccievne koronárne ochorenie s dvomi hlavnými epikardiálnymi artériami so stenózou > 50 %) alebo na ultrazvuku karotídy;
 • DM s poškodením cieľového orgánu alebo s najmenej tromi hlavnými rizikovými faktormi alebo skorým nástupom T1DM s dlhým trvaním (> 20 rokov). ťažká CKD (eGFR <30 ml/min/1,73 m2);
 • vypočítané SCORE > 10 % pre 10-ročné riziko smrteľného KVO. FH s ASKVO alebo s iným hlavným rizikovým faktorom

Vysoké riziko

Ľudia:

 • s jednoznačne zvýšenými jednotlivými rizikovými faktormi, najmä TC > 8 mmol/l (> 310 mg/dl), LDL-C > 4,9 mmol/l (> 190 mg/dl) alebo BP > 180/110 mmHg,
 • pacienti s FH bez ďalších významných rizikových faktorov, pacienti s DM bez poškodenia cieľového orgánu, a s trvaním DM > 10 rokov alebo s ďalším rizikovým faktorom,
 • s miernou CKD (eGFR 3059 ml/min/1,73 m2),
 • s vypočítaným SCORE > 5 % a < 10 % pre 10-ročné riziko smrteľného KVO.

Mierne riziko

 • Mladí pacienti (T1DM < 35 rokov; T2DM < 50 rokov) s trvaním DM < 10 rokov, bez ďalších rizikových faktorov,
 • s vypočítaným SCORE > 1 % a < 5 % pre 10-ročné riziko smrteľného KVO.

Nízke riziko

Vypočítané SCORE < 1 % pre 10-ročné riziko smrteľného KVO.

ASKVO: aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie; AKS: akútny koronárny syndróm; BP: krvný tlak; CABG: operácia bypassu koronárnej artérie; CKD: chronické ochorenie obličiek; CT: počítačová tomografia; KVO: kardiovaskulárne ochorenie; DM: diabetes mellitus (cukrovka); eGFR: odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie; FH: familiárna hypercholesterolémia; LDL-C: lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou; IM: infarkt myokardu; PKI: perkutánna koronárna intervencia; SCORE: systematický odhad rizika ischemickej príhody; T1DM: DM 1. typu; T2DM: DM 2. typu; TC: celkový cholesterol; TIA: tranzitórny ischemický atak. a Poškodenie cieľového orgánu je definované ako mikroalbuminúria, retinopatia alebo neuropatia.

Tabuľka č. 2: Intervenčné stratégie ako funkcia celkového kardiovaskulárneho rizika a neliečených hladín lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou.2

Celkové riziko KV (SCORE) % LDL-C < 1,4 mmol/l (55 mg/dl) LDL-C 1,4 až < 1,8 mmol/l (55 až < 70 mg/dl) LDL-C 1,8 až < 2,6 mmol/l (70 až < 100 mg/dl LDL-C 2,6 až < 3,0 mmol/l (100 až < 116 mg/dl) LDL-C 3,0 až < 4,9 mmol/l (116 až < 190 mg/dl) LDL-C > 4,9 mmol/l (> 190 mg/dl)
< 1, nízke riziko Rada týkajúca sa životného štýlu Rada týkajúca sa životného štýlu Rada týkajúca sa životného štýlu Rada týkajúca sa životného štýlu Zásah do životného štýlu, zváženie pridania lieku, ak je stav nekontrolovaný Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku
> 1 až < 5 alebo mierne riziko Rada týkajúca sa životného štýlu Rada týkajúca sa životného štýlu Rada týkajúca sa životného štýlu Zásah do životného štýlu, zváženie pridania lieku, ak je stav nekontrolovaný Zásah do životného štýlu, zváženie pridania lieku, ak je stav nekontrolovaný Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku
> 5 až < 10 alebo vysoké riziko Rada týkajúca sa životného štýlu Rada týkajúca sa životného štýlu Zásah do životného štýlu, zváženie pridania lieku, ak je stav nekontrolovaný Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku
> 10 alebo veľmi vysoké riziko z dôvodu rizikového stavu Rada týkajúca sa životného štýlu Zásah do životného štýlu, zváženie pridania lieku, ak je stav nekontrolovaný Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku
Výrazne vysoko rizikové Zásah do životného štýlu, zváženie pridania lieku, ak je stav nekontrolovaný Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku Zásah do životného štýlu a zásah v podobe súbežne podávaného lieku

KV: kardiovaskulárne; LDL-C: lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou.

Výživa

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti/Európskej spoločnosti pre aterosklerózu odporúčajú nasledujúce úpravy stravovania:2

 • obmedzenie príjmu cholesterolu na < 200 mg/deň,
 • obmedzenie príjmu nasýtených tukov na < 10 % celkovej energie u pacientov s normálnou hladinou cholesterolu a < 7 % celkovej energie u pacientov s vyššou hladinou cholesterolu,
 • obmedzenie príjmu trans tukov na < 1 % celkových denných kalórií,
 • zahrnutie príjmu polynenasýtených mastných kyselín na najmenej 10 % celkových kalórií a mononenasýtených mastných kyselín na najmenej 20 % celkových kalórií,
 • obmedzenie príjmu tukov v strave tak, aby iba 25 % – 35 % z celkového energetického príjmu pochádzalo z tukov,
 • obmedzenie príjmu sacharidov na 45 % – 55 % celkovej energie,
 • obmedzenie príjmu cukrov na 10 % celkovej energie,
 • konzumácia sýtených nealkoholických nápojov s mierou,
 • zahrnutie najmenej 25 – 40 g vlákniny denne do stravy,
 • zahrnutie najmenej > 7 – 13 g rozpustnej vlákniny denne do stravy.

Cvičenie

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti/Európskej spoločnosti pre aterosklerózu odporúčajú na úpravu hladín cholesterolu cvičenie strednej intenzity > 30 min/deň.2 Prečítajte si viac o cvičení na úpravu hladín cholesterolu.

Zásahy do životného štýlu

Úpravy životného štýlu, ako je strava, fyzická aktivita a zmena správania, pomáhajú kontrolovať hladinu cholesterolu.

Čítaj viac

Farmakologické intervencie

Farmakologická liečba spočíva v použití liekov s účinkom znižujúcim hladinu lipidov, ako sú statíny a sekvestranty žlčových kyselín.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2019;pii:ehz455.
  2. Houston MC, Fazio S, Chilton FH. Nonpharmacologic treatment of dyslipidemia. Prog Cardiovasc Dis. 2009;52:61–94.