Štúdie a odporúčania na liečbu dyslipidémie

Dyslipidémia je rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti/Európskej spoločnosti pre aterosklerózu pomáhajú zdravotníckym pracovníkom pri rozhodovaní o najlepšej stratégii liečby pri liečbe pacientov s vysokou hladinou cholesterolu.

Tento článok podrobne opisuje štúdie a odporúčania, ktoré môžu byť užitočné pri liečbe prípadov dyslipidémie.

Potrebujete pomoc s hodnotením pacienta s vysokou hladinou cholesterolu?

Odporúčania na liečbu dyslipidémie

Odporúčania na liečbu dyslipidémie Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC)/Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS) na rok 2019

Tieto odporúčania hodnotia a sumarizujú dostupné dôkazy s cieľom pomôcť zdravotníckym pracovníkom pri plánovaní najlepších stratégií liečby pre pacienta s daným zdravotným stavom. Odporúčania uľahčujú rozhodovanie zdravotníckych pracovníkov v ich každodennej praxi.1

Nové odporúčania v porovnaní s predchádzajúcimi usmerneniami sú nasledujúce (tabuľka č. 1):1

Tabuľka č. 1: Nové odporúčania v usmerneniach ESC/EAS 2019.1

Nové odporúčania

Kardiovaskulárne zobrazovanie na hodnotenie rizika ASKVO

Posúdenie arteriálneho (karotického a/alebo femorálneho) plakového zaťaženia pomocou arteriálnej ultrasonografie by sa malo považovať za modifikátor rizika u jedincov s nízkym alebo stredným rizikom.

Kardiovaskulárne zobrazovanie na hodnotenie rizika ASKVO

Hodnotenie skóre CAC pomocou CT možno považovať za modifikátor rizika pri hodnotení rizika KV u asymptomatických jedincov s nízkym alebo stredným rizikom.

Analýzy lipidov na odhad rizika KVO

Meranie lipidov Lp(a) by sa malo zvážiť najmenej raz za život každej dospelej osoby, aby sa identifikovali osoby s veľmi vysokými dedičnými hladinami Lp(a) > 180 mg/dl (> 430 nmol/l), u ktorých môže byť celoživotné riziko ASKVO ekvivalentné riziku spojenému s heterozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou.

Medikamentózna liečba pacientov s hypertriglyceridémiou

U pacientov s vysokým (alebo vyšším) rizikom s TG medzi 1,5 a 5,6 mmol/l (135 – 499 mg/dl) napriek liečbe statínmi sa majú zvážiť n-3 PUFA

(ikozapent etyl 2 x 2 g/deň) v kombinácii so statínmi.

Liečba pacientov s heterozygotnou FH

V primárnej prevencii by sa u jedincov s veľmi vysokým rizikom FH malo zvážiť zníženie LDL-C o > 50 % oproti východiskovej hodnote a cieľová hodnota LDL-C < 1,4 mmol/l (< 55 mg/dl).

Liečba dyslipidémie u starších ľudí

Liečba statínmi sa odporúča ako primárna prevencia podľa úrovne rizika u starších ľudí vo veku < 75.

Začatie liečby statínmi pri primárnej prevencii sa môže zvážiť u starších ľudí vo veku > 75 rokov, ak sú vysoko rizikoví alebo s ešte vyšším rizikom.

Liečba dyslipidémie pri DM

U pacientov s T2DM s veľmi vysokým rizikom sa odporúča zníženie LDL-C o > 50 % oproti východiskovej hodnote a cieľový LDL-C < 1,4 mmol/l (< 55 mg/dl). U pacientov s T2DM s vysokým rizikom sa odporúča zníženie LDL-C o > 50 % oproti východiskovej hodnote a cieľový LDL-C < 1,8 mmol/l (< 70 mg/dl).

Statíny sa odporúčajú u pacientov s T1DM, ktorí sú vystavení vysokému alebo veľmi vysokému riziku.

Liečba dyslipidémie pri DM

Pred zavedením kombinovanej liečby je potrebné zvážiť zintenzívnenie liečby statínmi. Ak sa cieľ nedosiahne, má sa zvážiť kombinácia statínov s ezetimibom.

Liečba statínmi sa neodporúča u premenopauzálnych pacientok s DM, ktoré uvažujú o tehotenstve alebo nepoužívajú primeranú antikoncepciu.

Liečba znižujúca hladinu lipidov u pacientov s AKS

U pacientov, ktorí majú AKS a nemajú cieľové hladiny LDL-C, napriek tomu, že už užívajú maximálne tolerovanú dávku statínu a ezetimibu, by sa malo čo najskôr po príhode (ak je to možné, počas hospitalizácie pre AKS) zvážiť pridanie inhibítora PCSK9.

ASKVO: aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie; CAC: vápnik v koronárnych artériách; CT: počítačová tomografia; KV: kardiovaskulárne; KVO: kardiovaskulárne ochorenie; Lp(a): lipoproteín (a); PUFA: polynenasýtené mastné kyseliny; FH: familiárna hypercholesterolémia; LDL-C: lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou; DM: diabetes mellitus (cukrovka); T2DM: diabetes melitus 2. typu; T1DM: Diabetes melitus 1. typu;

AKS: akútny koronárny syndróm; PCSK9: proproteín konvertáza subtilizín/kexín typu 9; ECS: Európska kardiologická spoločnosť; EAS: Európska spoločnosť pre aterosklerózu

Skúšania týkajúce sa dyslipidémie

 • Terapeutická liečba pacientov s dyslipidémiou pri veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku (CARDIO TRACK): protokol pre skúšanie observačného registra.2
 • Vzťah medzi dyslipidémiou a diabetickou retinopatiou.3
 • Sekundárna dyslipidémia u obéznych detí – existujú dôkazy o farmakologickej liečbe?4

Hodnotenie pacienta

Hodnotenie pacienta s vysokou hladinou cholesterolu zahŕňa zistenie príčiny a rizikového faktora, ktoré s tým súvisia.

Čítaj viac

Preventívne stratégie a liečba

Pri kontrole hladín cholesterolu môžu pomôcť rôzne intervencie, od úpravy životného štýlu až po farmakologickú liečbu.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: Lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2019;pii:ehz455.
  2. Naidoo P, Mothilal R, Blom DJ. Therapeutic management of dyslipidemia patients at very high cardiovascular risk (CARDIO TRACK): Protocol for the observational registry study. JMIR Res Protoc. 2018;7(6):e163.
  3. Zhou Y, Wang C, Shi K, et al. Relationship between dyslipidemia and diabetic retinopathy: A systematic review and meta-analysis. Medicine. 2018;97(36):e12283.
  4. Radaelli G, Sausen G, Cesa CC, et al. Secondary dyslipidemia in obese children – Is there evidence for pharmacological treatment? Arq Bras Cardiol. 2018;111(3):356–361.