Cvičenie a hypercholesterolémia

Úpravy životného štýlu, ako napríklad pravidelné cvičenie, môžu pomôcť pri kontrole hladín cholesterolu a znižovaní rizika kardiovaskulárnych ochorení. Na základe lipidového profilu subjektov možno odporučiť rôzne cvičenia.

Male excersing on the grass

Vzťah medzi chronicky zvýšenými hladinami cholesterolu a ischemickou chorobou srdca (ICHS) je dobre známy. Podľa štúdie metaanalýzy, do ktorej bolo zahrnutých 170 000 pacientov, zníženie LDL cholesterolu znižuje výskyt infarktu myokardu a ischemickej cievnej mozgovej príhody. Preto sa intervencie zamerané na zníženie hladiny cholesterolu v sére považujú za zlatý štandard v preventívnej kardiovaskulárnej medicíne.1

Pochopte rôzne dostupné farmakologické možnosti liečby hypercholesterolémie.

Cvičenie môže mať pozitívny vplyv na patogenézu, symptomatológiu a fyzickú zdatnosť ľudí s dyslipidémiou. Aj keď presné mechanizmy zodpovedné za pozitívne účinky cvičenia na lipidový profil nie sú jasné, predpokladá sa, že cvičenie zvyšuje schopnosť kostrových svalov využívať lipidy, a tým sa znižujú hladiny lipidov v plazme.1

Zistite viac o preventívnych stratégiách a liečbe hypercholesterolémie

Fyzická aktivita a typy cvičenia

Pojmy fyzická aktivita a cvičenie označujú dva rôzne koncepty.1

  • Fyzická aktivita označuje akýkoľvek telesný pohyb produkovaný kostrovými svalmi, ktorý vedie k využitiu energie. Fyzická aktivita môže zahŕňať širokú škálu pracovných, voľnočasových a denných aktivít.

Cvičenie na druhej strane označuje plánovanú alebo štruktúrovanú fyzickú aktivitu, ktorá sa vykonáva z jednoznačného dôvodu. Cvičenie môže byť aeróbne cvičenie, odporové cvičenie alebo kombinované aeróbne cvičenie a odporové cvičenie.

Aeróbne cvičenie

Aeróbne cvičenie je definované ako akýkoľvek druh fyzickej aktivity, ktorá zvyšuje srdcovú frekvenciu a objem dýchania tak, aby dodávali aktivovanému svalu požadovaný kyslík. Aeróbne cvičenia sa spájajú so zlepšenou prognózou kardiovaskulárnych chorôb.2

Dôkazy naznačujú, že hladiny lipoproteínového cholesterolu s vysokou hustotou (HDL-C) sú citlivejšie na aeróbne cvičenie ako lipoproteínový cholesterol s nízkou hustotou (LDL-C) a triacylglyceroly (TG). Štúdie preukázali zvýšenie HDL-C pri aeróbnom cvičení.2

Súčasné dôkazy o účinku aeróbneho cvičenia na reakciu LDL-C sú protichodné. Niekoľko štúdií však preukázalo kardioprotektívne zlepšenie niekoľkých subfrakcií LDL-C pri aeróbnom cvičení.2

Odporové cvičenie

Odporové cvičenie sa týka cvičenia zameraného na rozvoj sily, ktoré spočíva v použití vonkajšieho odporu alebo hmotnosti vlastného tela. Odporové cvičenie je pohodlnejšia forma cvičenia pre jednotlivcov s problémami s pohyblivosťou. Poskytuje tiež alternatívu k aeróbnemu cvičeniu pre mobilnejších jednotlivcov.1

Zistilo sa, že nízko až stredne intenzívne odporové cvičenie má väčší prínos pre lipidový profil ako vysoko intenzívne odporové cvičenie. Aj keď presný mechanizmus tohto účinku nie je známy, predpokladá sa, že zníženie celkového cholesterolu je spôsobené výmenou esteru cholesterolu medzi tkanivami a lipoproteínmi za HDL cholesterol.1

Prečítajte si ďalšie informácie o zásahoch do životného štýlu.

Pokyny pre fyzickú aktivitu

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS) odporúčajú na zníženie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s dyslipidémiou nasledujúce body:3

  • približne 3,5 – 7 hodín mierne intenzívnej fyzickej aktivity každý týždeň alebo 30 – 60 minút denne môže znížiť riziko kardiovaskulárnych chorôb,
  • aeróbna fyzická aktivita, napr. 25 – 30 km rýchlej chôdze týždenne (alebo iná ekvivalentná fyzická aktivita), môže zvýšiť hladinu HDL-C o 0,08 – 0,15 mmol/l (3,1 – 6 mg/dl).

Kombinácia stravy a cvičenia môže pomôcť dosiahnuť zdravú telesnú hmotnosť, čo môže viesť k zlepšeniu fyzickej výkonnosti a kvality života.3

Zistite, ako môžu úpravy stravy pomôcť pri kontrole cholesterolu.

Diéta na zníženie hladiny cholesterolu

Úprava stravy je prvo líniovou liečbou dyslipidémie.

Čítaj viac

Farmakologické intervencie

Farmakologická liečba spočíva v použití liekov s účinkom znižujúcim hladinu lipidov, ako sú statíny a sekvestranty žlčových kyselín.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

  • Zdroje

    1. Mann S, Beedie C, Jimenez A. Differential effects of aerobic exercise, resistance training and combined exercise modalities on cholesterol and the lipid profile: Review, synthesis and recommendations. Sports Med. 2014;44(2):211–221.
    2. Wang Y, Xu, D. Effects of aerobic exercise on lipids and lipoproteins. Lipids Health Dis. 2017;16:132
    3. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS), Eur Heart J. 2019; pii: ehz455.