Vyšetrenie pacienta

Vyšetrenie pacienta s vysokou hladinou cholesterolu zahŕňa stanovenie príčiny, sekundárnych faktorov, ktoré k nej prispievajú, a hodnotenie rizika kardiovaskulárnych príhod. Pri hodnotení pacientov s dyslipidémiou môže pomôcť podrobná anamnéza, fyzické vyšetrenie a ďalšie vyšetrenia.

Woman doctor by desk with patient

Dlhodobo vysoká hladina cholesterolu je spojená s kardiovaskulárnymi príhodami. Včasné vyhodnotenie a liečba dyslipidémie sú preto nevyhnutné na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení.1 Európska kardiologická spoločnosť/Európska spoločnosť pre aterosklerózu odporúča kontrolovať hladinu cholesterolu, najmä lipoproteínov s nízkou hustotou a celkového cholesterolu, u dospelých nad 40 rokov a vysoko rizikových osôb, na zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod.2 Zistenie rizikových faktorov tiež pomáha pri odporúčaní životného štýlu a zmien stravovania.3 Okrem toho hodnotenie pomáha pri rozhodovaní o najvhodnejšom liečebnom prístupe pomocou farmakologických a nefarmakologických intervencií.4

Pacienta s vysokou hladinou cholesterolu je potrebné dôkladne vyšetriť, aby sa zistila príčina jeho stavu a odhadlo sa riziko kardiovaskulárnych ochorení.

Zložky vyšetrenia pacienta

Nasleduje niekoľko zložiek vyšetrenia pacienta:3–7

 • získanie anamnézy, vrátane zdravotných stavov v rodine,
 • celkové fyzikálne vyšetrenie,
 • meranie výšky a telesnej hmotnosti,

vyšetrenia pomocou zobrazovania a iné vyšetrenia.

Získanie anamnézy

Podrobné zistenie anamnézy pomôže zistiť príčinu dyslipidémie. Je známe, že niekoľko chorobných stavov a liekov mení hladinu cholesterolu.4 Nižšie sú uvedené ochorenia a lieky, ktoré môžu spôsobiť dyslipidémiu:

Chorobné stavy, ktoré môžu zvyšovať hladinu LDL cholesterolu:4

 • anorexia nervosa,
 • hypotyreóza,
 • tehotenstvo,
 • hepatóm,
 • monoklonálna gamapatia,
 • Cushingov syndróm,
 • akútna prerušovaná porfýria,
 • obštrukčné ochorenie pečene,
 • zápal,
 • malignita,
 • paraproteinémia,
 • vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti,
 • cukrovka.

Lieky, ktoré menia hladinu cholesterolu:4

 • estrogény,
 • glukokortikoidy,
 • anabolické steroidy,
 • tiazolidíndióny + fibráty (idiosynkratická reakcia),
 • progestíny,
 • antipsychotiká,
 • rastový hormón,
 • tamoxifén/raloxifén,
 • inhibítory proteáz,
 • tiazidové diuretiká,
 • cyklosporín a takrolimus,
 • L-asparagináza,
 • sekvestranty žlčových kyselín.

Nasledujúce informácie môžu pomôcť pri hodnotení rizika kardiovaskulárnych príhod:1,5,6

 • vek,
 • rodinná anamnéza srdcových ochorení,
 • príznaky týkajúce sa srdcových ochorení, ako sú dyspnoe, vertigo, závraty a bolesti na hrudníku,
 • anamnéza srdcových ochorení alebo chirurgického zákroku,
 • fyzická aktivita,
 • príjem kalórií, nasýtených, trans a nenasýtených tukov v strave,
 • návyky, ako fajčenie,
 • psychosociálne stavy, ako je depresia, stres súvisiaci s prácou, generalizovaná úzkostná porucha, posttraumatický stres a nízky socioekonomický stav.

Fyzikálne vyšetrenie

Fyzikálne vyšetrenie by malo obsahovať nasledujúce:1,5,7

 • vyšetrenie kože na xantómy, ktoré sú lokalizovanými lipidovými usadeninami na podkožných tkanivách, koži a šľachách (zvyčajne šľachy extenzorov na chrbte ruky a Achillova šľacha),
 • vyšetrenie na prítomnosť xantelasmy a arcus senilis,
 • vyšetrenie fundusu pomocou priamej oftalmoskopie na aterosklerotické zmeny v sietnicových artériách,
 • kontrola na príznaky srdcových porúch, ako je bledosť, cyanóza a potenie,
 • vyšetrenie na príznaky hypotyreózy, ako je suchá pokožka, oneskorené reflexy a bradykardia,
 • meranie pulzu a krvného tlaku,
 • auskultácia srdcových oziev,
 • palpácia pečene,
 • palpácia apexového rytmu,
 • prejavy nefrotického syndrómu, ako je periférny edém a ascites,
 • prejavy cholestázy, ako je hepatomegália a žltačka,
 • zistenie šelestov v karotide a stehennej artérii.

Meranie výšky a telesnej hmotnosti

Pacienti s dyslipidémiou, ktorí trpia nadváhou alebo obezitou, sú vystavení vysokému riziku kardiovaskulárnych príhod. Meranie výšky a telesnej hmotnosti pomáha pri určovaní indexu telesnej hmotnosti (BMI). Pacient s BMI od 25,0 do 29,9 kg/m2 sa považuje za pacientov s nadváhou, zatiaľ čo pacienti s BMI ≥ 30 kg/m2 sa považujú za obéznych.8

Vyšetrenia krvi a moču

Nasleduje niekoľko dôležitých vyšetrení:9,10

 • lipidový profil: hladiny celkového cholesterolu, lipoproteínov s vysokou hustotou, lipoproteínov s nízkou hustotou, lipoproteínu s veľmi nízkou hustotou,
 • zápalové markery, ako sú vysoko citlivý C-reaktívny proteín (hs-CRP), IL-6 (interleukín-6) a medzibunková adhézna molekula-1 (ICAM-1),
 • hladiny glukózy v krvi,
 • Tyreotropný hormón (TSH), T3 a T4,
 • analýza moču,
 • albumín v sére,
 • bilirubín,
 • alkalická fosfatáza.

Vyšetrovania pomocou zobrazovania

Medzi bežné vyšetrenia na hodnotenie patria:6,9,10

 • RTG hrudníka,
 • elektrokardiogram,
 • stresová echokardiografia,
 • magnetická rezonančná spektroskopia (MRS),
 • zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI),
 • hodnotenie karotíd a koronárnych artérií ultrazvukom,
 • počítačová tomografia (CT),

Preventívne stratégie a liečba

Pri kontrole hladín cholesterolu môžu pomôcť rôzne intervencie, od úpravy životného štýlu až po farmakologickú liečbu.

Čítaj viac

ArmoLIPID PLUS®

ArmoLIPID PLUS® je doplnok výživy, ktorý môže pomôcť kontrolovať hladinu cholesterolu okrem zdravej stravy a cvičenia.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. Ibrahim MA, Jialal I. Hypercholesterolemia. StatPearls Publishing: Treasure Island (FL), 2019.
  2. European Heart Journal. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Available at: https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehz455/5556353 Accessed on: 06 November 2019.
  3. InformedHealth.org. High cholesterol: Prevention: Are regular health check-ups worthwhile? 2013. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK390306/. Accessed on: 12 November 2019.
  4. Feingold KR, Grunfeld C. Approach to the Patient with Dyslipidemia. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al, (eds). MDText.com, Inc: South Dartmouth (MA), 2000.
  5. Ashley EA, Niebauer J. Cardiology Explained. Remedica: London, 2004.
  6. Gibbs HR. History of Cardiovascular Disease. In: Walker HK, Hall WD, Hurst JW, (eds). Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations. 3rd edn. Butterworths: Boston, 1990.
  7. Tedeschi-Reiner E, Strozzi M, Skoric B, Reiner Z. Relation of atherosclerotic changes in retinal arteries to the extent of coronary artery disease. Am J Cardiol. 2005;96(8):1107–1109.
  8. Christian AH, Mochari H, Mosca LJ. Waist circumference, body mass index, and their association with cardiometabolic and global risk. J Cardiometab Syndr. 2009;4(1):12–19.
  9. Upadhyay RK. Emerging risk biomarkers in cardiovascular diseases and disorders. J Lipids. 2015. doi:10.1155/2015/971453.
  10. Albus C, Barkhausen J, Fleck E, et al. The diagnosis of chronic coronary heart disease. Dtsch Arztebl Int. 2017;114(42):712–719.