Čo znamená farmakologická intervencia

Farmakologické intervencie zahŕňajú použitie liekov na liečbu akýchkoľvek stavov.1 Ide o jednu z rôznych dostupných intervencií na liečbu dyslipidémie. Príklady farmakologických intervencií pre dyslipidémiu zahŕňajú rôzne skupiny liekov, ktoré znižujú hladinu cholesterolu, ako sú statíny, sekvestranty žlčových kyselín, inhibítory proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9), inhibítory mikrozomálneho triacylglyceroly (TG) transferujúceho proteínu (MTP), oligonukleotidy, fibráty a kyselina nikotínová.2

Male doctor sitting with patient

Rôzne lieky znižujú hladinu cholesterolu rôznymi mechanizmami. Farmakologické intervencie sa odporúčajú v nasledujúcich prípadoch:2

  • výrazne vysoko rizikové osoby,
  • vysoko rizikové osoby s hladinami lipoproteínového cholesterolu (LDL-C)s nízkou hustotou od 1,4 do < 1,8 mmol/l, ak tieto hladiny nie sú kontrolované úpravami životného štýlu,
  • stredne rizikové osoby s hladinami LDL-C od 2,6 do < 3,0 mmol/l, keď úpravy životného štýlu nedokážu kontrolovať hladiny LDL-C,
  • nízko rizikové osoby s hladinami LDL-C 3,0 – 4,9 mmol/l, u nás sa používa mmol/l keď hladiny nie sú kontrolované zásahmi do životného štýlu.

Tu uvádzame zoznam liekov odporúčaných Európskou kardiologickou spoločnosťou/Európskou spoločnosťou pre aterosklerózu (ESC/EAS).

Statíny

Kompetitívne inhibujú enzým HMG-CoA reduktázu a znižujú syntézu cholesterolu v pečeni.2

Prečítajte si viac informácií o tejto skupine liekov.

Inhibítory absorpcie cholesterolu

Inhibítory absorpcie cholesterolu, ako je ezetimib, zabraňujú intestinálnej absorpcii žlčového cholesterolu a cholesterolu v strave na kefkovom leme čreva . Interagujú s proteínom Niemann-Pick C1-like protein 1 (NPC1L1)  bez zmeny absorpcie vitamínov rozpustných v tukoch. Znížením absorpcie cholesterolu táto skupina liekov znižuje hladinu cholesterolu dodávaného do pečene. Pečeň zvyšuje reguláciu expresie receptorov lipoproteínov s nízkou hustotou a zvyšuje absorpciu LDL-C z krvi.2

Účinok na lipidy:2

Ezetimib, keď sa užíva v dávke 10 mg/deň, znižuje hladiny LDL-C o 15 % – 22 %.

Kombinovaná liečba:2

  • ak sa predpisuje so statínmi, znižuje hladinu LDL-C o ďalších 21 % – 27 %,
  • ak sa predpisuje so sekvestrantmi žlčových kyselín, znižuje hladinu LDL-C o ďalších 10 % – 20 %.

Sekvestranty žlčových kyselín

Pečeň syntetizuje žlčové kyseliny z cholesterolu a uvoľňuje ich do čreva. Väčšina žlčovej kyseliny sa však vracia do pečene aktívnou reabsorpciou z terminálneho ilea. Sekvestranty žlčových kyselín sa viažu so žlčovými kyselinami a zabraňujú ich reabsorpcii v krvi. Keď je pečeň ochudobnená o žlč, syntetizuje novú žlč z cholesterolu, čo zvyšuje potrebu expresie cholesterolu a LDL receptorov a znižuje hladinu LDL cholesterolu v krvi. Medzi sekvestranty žlčových kyselín patria napríklad cholestyramín, kolesevelam a kolestipol.2

Účinok na lipidy:2

20 g kolestipolu, 24 g cholestyramínu alebo 4,5 g kolesevelamu znižuje hladinu LDL-C o 18 % – 25 %.

Inhibítory proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9

Táto skupina liekov sa zameriava na proteínovú proproteínovú konvertázu subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9), ktorá hrá dôležitú úlohu pri kontrole hladín LDL-C. Vysoké hladiny tohto proteínu znižujú expresiu LDLR a zvyšujú hladinu LDL-C. Na druhej strane nižšie hladiny tohto proteínu zlepšujú expresiu LDL receptora (LDLR) a znižujú hladinu LDL-C. Medzi inhibítory PCSK9 patria napríklad ľudské monoklonálne protilátky, evolokumab a alirokumab.2

Účinok na lipidy:2

Alirokumab a evolokumab znižujú hladiny LDL-C o 60 % v závislosti od ich dávky.2

Inhibítory mikrozomálneho triacylglyceridy transferujúceho proteínu

Mikrozomálny triacylglyceridy transferujúci proteín (MTP) prenáša fosfolipidy a triglyceridy (TG) z endoplazmatického retikula na apolipoproteín B (ApoB), čo je nevyhnutný krok pri tvorbe lipoproteínov s veľmi nízkou hustotou (VLDL). Inhibítory mikrozomálneho TG transferujúceho proteínu, ako je lomitapid, znižujú tvorbu chylomikrónov v čreve a VLDL v pečeni.2

Účinok na lipidy:2

Táto skupina liekov sa používa hlavne na liečbu homozygotnej familiárnej hypercholesterolémie. Lomitapid znižuje hladiny LDL-C o 50 % oproti východiskovej hodnote do 26 týždňov a 44 % do 56 týždňov.

Oligonukleotidy

Bežne používaným liekom je mipomersen, čo je antisense oligonukleotid. Viaže sa na mediátorovú RNA (mRNA) apolipoproteínu B-100, ktorá spúšťa selektívnu degradáciu molekúl mediátorovej RNA.2

Účinok na lipidy:2

Mipomersen sa bežne podáva ako subkutánna injekcia. Ak sa používa ako doplnok k strave a liekom znižujúcim lipidy, znižuje hladinu LDL-C.

Fibráty

Fenofibrát je derivát kyseliny fibrovej, jeho účinky na úpravu hladiny lipidov pre ľudí sú sprostredkované aktiváciou receptoru typu alfa aktivovaného peroxizómovým proliferátorom (PPARa). Fibráty pôsobia prostredníctvom transkripčných faktorov, ktoré regulujú rôzne kroky metabolizmu lipoproteínov a lipidov.2

Účinok na lipidy:2

Fibráty môžu pomôcť pri znižovaní TG o 50 %, LDL-C o 20 % a pri zlepšovaní lipoproteínového cholesterolu s vysokou hustotou (HDL-C) o 20 %. To však závisí od základných hladín lipidov.

Omega-3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny, ako je kyselina dokozahexaénová (DHA) a kyselina eikosapentaénová (EPA), vo farmakologickej dávke interagujú s receptorom aktivovaným proliferátorom peroxizómu a znižujú sekréciu apolipoproteínu B.2

Účinok na lipidy:2

Dávka 2 – 4 g denne pomáha znižovať hladinu TG.

Kyselina nikotínová

Účinkuje v tukových tkanivách aj v pečeni. Pôsobí na diacylglycerol acyltransferázu-2 znižovaním sekrécie častíc VLDL.2

Účinok na lipidy:2

Kyselina nikotínová zlepšuje hladinu HDL-C a znižuje hladinu LDL-C.

Zásahy do životného štýlu

Úpravy životného štýlu, ako je strava, fyzická aktivita a zmena správania, pomáhajú kontrolovať hladinu cholesterolu.

Čítaj viac

Nefarmakologické intervencie

Medzi nefarmakologické intervencie patria funkčné potraviny, zmena životného štýlu a cvičenie na zníženie hladiny cholesterolu.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020