Červená fermentovaná ryža | Armolipid

Zvýšená hladina cholesterolu podporuje progresiu aterosklerózy a je jedným z najbežnejších rizikových faktorov pre ischemické srdcové ochorenia1. Dokonca aj zníženie hladiny lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) o 1,0 mmol/l spôsobuje zníženie kardiovaskulárnych príhod o 25 %2. Ukázalo sa, že červená fermentovaná ryža pomáha kontrolovať hladinu cholesterolu1. Užíva sa v kombinácii s inými zložkami v rôznych výživových doplnkoch (napr. ArmoLIPID, ArmoLIPID Plus).

Couple dancing in kitchen

Červená fermentovaná ryža sa pripravuje fermentáciou obyčajnej ryže (Oryza sativa) plesňou (Monascus purpureus). Už dlhé roky sa používa v tradičnej medicíne a ázijskej kuchyni. Červená fermentovaná ryža obsahuje monakolín K, ktorý má chemickú štruktúru patriacu do triedy statínov, ktoré sa podieľajú na metabolizme cholesterolu. Kompetitívne inhibuje aktivitu 3-hydroxy-3-metylglutaryl-koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, kľúčového enzýmu v biosyntéze cholesterolu1,3,6.

Kedy sa u jedinca uvažuje o užívaní červenej fermentovanej ryže?

Nutraceutiká predstavujú spôsob, ako pomôcť kontrolovať hladinu cholesterolu, bez toho, aby ste sa nevyhnutne uchýlili k liekom na zníženie hladiny lipidov.

Statíny majú rôzne nepriaznivé účinky, ako je myopatia, rabdomyolýza a zvýšené hladiny pečeňových enzýmov1. U pacientov s dyslipidémiou, ktorí nemôžu byť liečení statínmi, môže červená fermentovaná ryža pomôcť udržiavať zdravú hladinu cholesterolu2.

Obsah červenej fermentovanej ryže

Nutraceutiká, ako sú výrobky z červenej fermentovanej ryže, preukázali, že môžu klinicky významne znížiť hladinu lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) až o 25 %.1

Červená fermentovaná ryža sa používa spolu s ďalšími zložkami, ako je astaxantín, polikozanol, koenzým Q10 a tiež s berberínom v nutraceutických produktoch na kontrolu hladín cholesterolu v kombinácii s primeranou stravou a zdravým životným štýlom1. Koncentrácia monalkolínov v najčastejšie používaných nutraceutikách z červenej fermentovanej ryže dosahuje obvykle až 1,9 %5.

Mechanizmus účinku

Enzým 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktáza hrá dôležitú úlohu v biosyntéze cholesterolu premenou HMG-CoA na mevalonát. Červená fermentovaná ryža inhibuje aktivitu (HMG-CoA) reduktázy a znižuje syntézu cholesterolu (obrázok č. 1)1.

Znížená syntéza cholesterolu napomáha odbúravaniu lipoproteínového cholesterolu s nízkou hustotou (LDL) a zvyšuje tvorbu lipoproteínového cholesterolu s vysokou hustotou (HDL)1.

Obrázok č. 1: Mechanizmus účinku červenej fermentovanej ryže.

Výhody červenej fermentovanej ryže

Hladina cholesterolu vyššia ako normál môže spôsobiť aterosklerózu a je jedným z najčastejších rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení1. Ukázalo sa, že zníženie hladiny lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) o 1,0 mmol/l spôsobuje zníženie kardiovaskulárnych príhod o 25 %.2

Medzi výhody červenej fermentovanej ryže pri liečbe dyslipidémie patrí:

 • zníženie hladín triglyceridov v sére: v klinických skúšaniach sa zaznamenal významný účinok na zníženie triglyceridov u jedincov liečených červenou fermentovanou ryžou oproti placebu2,

zníženie hladín LDL cholesterolu v sére: červená fermentovaná ryža významne znížila hladinu LDL cholesterolu v porovnaní s placebom2. Denná konzumácia červenej fermentovanej ryže môže znížiť hladinu LDL cholesterolu v plazme medzi 15 % – 25 % v priebehu šiestich až ôsmich týždňov5.

Interakcie

Ukázalo sa, že červená fermentovaná ryža interaguje s:

 • inhibítormi CYP-3A4: červená fermentovaná ryža sa metabolizuje v pečeni prostredníctvom CYP-3A4. Inhibítory CYP-3A4, ako je itrakonazol, verapamil, amiodarón, cyklosporín, klaritromycín, inhibítory HIV proteázy, fibráty a aprepitant, zvyšujú plazmatickú koncentráciu červenej fermentovanej ryže inhibíciou HMG-CoA, čím zvyšujú riziko myopatie1,
 • grapefruitový džús: ak sa konzumuje nadmerne, zvyšuje inhibičnú aktivitu červenej fermentovanej ryže na HMG-CoA reduktázu1.

Vedľajšie účinky červenej fermentovanej ryže

Výrobky z červenej fermentovanej ryže môžu občas spôsobiť vedľajšie účinky, ako napr3:

 • hepatotoxicitu,
 • myopatiu,
 • anafylaxiu,
 • rabdomyolýzu.

Okrem toho sa zistilo, že mykotoxín citrinín, ktorý je prítomný vo výrobkoch z červenej fermentovanej ryže vyrábaných s nízkou úrovňou kvality, zvyšuje riziko mutagenity na zvieracích modeloch, genotoxicity ľudských lymfocytov a môže spôsobiť zlyhanie obličiek u zvierat3.

Preventívne opatrenia

Pri používaní červenej fermentovanej ryže je potrebné dodržiavať určité preventívne opatrenia3:

 • používať opatrne u pacientov s ochorením pečene, myopatiou alebo u pacientov liečených inhibítormi CYP-3A4,
 • na sledovanie interakcií s inými liekmi a možných vedľajších účinkov sa odporúča pravidelné sledovanie jedincov.

Hodnotenie pacienta

Hodnotenie pacienta s vysokou hladinou cholesterolu zahŕňa zistenie príčiny a rizikového faktora, ktoré s tým súvisia.

Čítaj viac

Preventívne stratégie a liečba

Pri kontrole hladín cholesterolu môžu pomôcť rôzne intervencie, od úpravy životného štýlu až po farmakologickú liečbu.

Čítaj viac

Posúdené lekárom zo spoločnosti Viatris 01 December 2020

 • Zdroje

  1. Farkouh A, Baumgärtel C. Mini-review: Medication safety of red yeast rice products. Int J Gen Med. 2019;12:167–171.
  2. Li Y, Jiang L, Jia Z, et al. A meta-analysis of red yeast rice: an effective and relatively safe alternative approach for dyslipidemia. PLoS One. 2014. doi:10.1371/journal.pone.0098611.
  3. Nguyen T, Karl M, Santini A. Red Yeast Rice. Foods. 2017;6(3):19.
  4. Xiong X, Wang P, Li X, et al. The effects of red yeast rice dietary supplement on blood pressure, lipid profile, and C-reactive protein in hypertension: A systematic review. Crit Rev Food Sci Nutr. 2017;57(9):1831–1851.
  5. Cicero AFG, Fogacci F, Banach M. Red Yeast Rice for Hypercholesterolemia. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2019;15(3):192–199.
  6. Barrios V, et al. A nutraceutical approach (ArmoLIPID PLUS) to reduce total and LDL cholesterol in individuals with mild to moderate Dyslipidaemia: Review of the clinical evidence. Atherosclerosis Supplements. 2017; 24:1–15.